Tehnički fakultet, kao partner na projektu „Elektrifikacija željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača“, organizirao je i proveo mjerenja u realnim uvjetima na vagonu za prijevoz kontejnera-hladnjača u periodu od 12.-15. lipnja 2020. godine.

Cilj opsežnih mjerenja bio je utvrditi funkcioniranje sustava napajanja i daljinske komunikacije inovativnog vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača REEWA (REEfer Wagon).

Rezultati, dobiveni nakon analize opsežnog skupa podataka, omogućili su procjenu sukladnosti karakteristika statičkog pretvarača – uređaja zaduženog za proizvodnju trofaznog izmjeničnog napona 400 V za napajanje kontejnera-hladnjače i komunikacijskog sustava, postavljenim zahtjevima.

Za potrebe provođenja mjerenja i testiranja, angažirana je lokomotiva kao i kontejner-hladnjača, čime su ostvareni realni radni uvjeti za cjelokupni električni sustav vagona REEWA. Sveukupno je obavljeno 16 testnih vožnji na relaciji Rijeka – Moravice – Rijeka.

Mjerenja su vršena kako u dinamičkim uvjetima (vožnja kompozicije lokomotiva-REEWA vagon na dionici kolodvor Rijeka – kolodvor Moravice), tako i u statičkim uvjetima uz zaustavljenu lokomotivu priključenu na kontaktnu mrežu 25 kV, na kolodvoru Rijeka.

Paralelno s provođenjem ispitivanja energetskog sustava, vršena su ispitivanja i podešavanja komunikacijskog sustava.

Nakon svake testne vožnje, podaci zabilježeni mjernim instrumentima, prebačeni su na računalo što je omogućilo njihovu daljnju obradu i analizu. Primjer naponskog profila na izlazu statičkog pretvarača, kao i promjena temperature unutar kontejnera-hladnjače, zabilježenih tijekom prvih dviju vožnji, prikazan je na slici 2.

Nakon završetka posljednje testne vožnje provedena su dodatna ispitivanja, s ciljem istraživanja utjecaja prijelaznih stanja na rad sustava napajanja vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača. Pritom su bilježene odgovarajuće električne veličine te je provjerena opća funkcionalnost sustava.

Provedenim mjerenjima te analizom rezultata, potvrđena je zahtijevana funkcionalnost cjelokupnog sustava REEWA u realnim uvjetima. Utvrđeno je da su karakteristike sustava napajanja (400 V, 50 Hz, 3f) takve da je sustav otporan kako na promjenjivost ulaznog napona (1500 V, 50 Hz, 1f), tako i na prekide napajanja, koji su u željezničkom prometu uobičajena pojava. Niti jednom tijekom testiranja nije zabilježen kvar – greška u radu kontejnera-hladnjače koja bi iziskivala akciju stručnog osoblja, što ukazuje na primjenjivost i pouzdanost napajanja kontejnera-hladnjače putem inovativnog vagona REEWA.

Komunikacijski sustav zadužen za prenošenje informacija (GPS pozicija, energetski parametri, alarmi i sl.) s vagona REEWA do serverske aplikacije također je pokazao zahtijevanu funkcionalnost u realnim uvjetima ispitivanja.

Projekt je započeo u travnju 2017. god., a provodi ga tvrtka Transagent d.o.o. u suradnji s Partnerom, Tehničkim fakultetom u Rijeci.

U petak, 17.07.2020.god. održana je i završna (online) konferencija čija je tema bila informiranje o cjelokupnom projektu, do sada provedenim aktivnostima i o ciljevima koji se nastoje postići završetkom projekta.

Projekt je sufinanciran uz pomoć sredstava iz fondova Europske unije (ukupna vrijednost projekta: 2.480.388,62 HRK, iznos koji sufinancira EU: 484.567,80 HRK).

Više o projektu možete pronaći na: https://transagent.biz/reewa/, a više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr